به وب لاگ کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت خوش آمدید.


لیست حاضر شامل فهرست پایان نامه های کتابخانه این دانشکده  از آغاز تا سال ۱۳۹۲ است. بخش پایان نامه این کتابخانه دارای ۷۹ پایان نامه در رشته پرستاری می باشد که در این دانشکده دفاع نگردیده و در مجموعه زیر نیز وارد نشده است.  بنابراین تعداد کل پایان نامه های این کتابخانه  229عنوان می باشد. لازم به ذکر است چکیده کلیه پایان نامه ها در لینک چکیده پایان نامه ها در صفحه اصلی وبلاگ قابل دسترسی می باشد. 

 
۱) شهابي نژاد ، مريم، بررسی ميزان آگاهي ، نگرش و عملکرد دانشجويان کارشناسي سال آخر در مورد عمليات احياء قلبي تنفسي در دانشکده هاي پرستاري و مامائي دانشگاههاي علوم پزشکي وابسته به بهداشت ، درمان آموزش پزشکي شهر تهران در سال 1372. استاد راهنما: زهرا منجمد 

2) پورابراهيمي ، طاهره. بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرستاران در مورد بيماري تالاسمي کودکان در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان. استاد راهنما: افسر رضائي پور. 

3) سيد فاضل پور، سيده فاطمه، بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي ، نگرش و عملکرد دانشجويان سال آخر دبيري دانشکده هاي علوم وابسته به دانشگاه گيلان و دانشجويان سال آخر پرستاري دانشکده هاي پرستاري و مامائي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان از خود آزمائي پستان سال 1372. استاد راهنما: مريم عاليخاني 

4) صدقي ثابت ، ميترا، بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملکردمدرسين دانشگاه علوم پزشکي گيلان در مورد کاربرد تکنولوژي آموزشي در سال 1373 ،استاد راهنما: ربابه شکرآبي 

5) ذاکري ، طاهره، بررسي مقايسه اي نظرات مربيان پرستاري و مامائي در مورد شيوه هاي تدريس سخنراني و بحث گروهي در دانشکده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان، استاد راهنما: زينت بيابنگردي 

6 ) سعادت رهبري ، کبري، مطالعه تاثير آموزش برآگاهي بيماران ايسکميک قلبي بستري در بخشهاي داخلي قلب در مورد مراقبت از خود در منزل در بيمارستانهاي دکتر حشمت رشت سال 1373 ،ستاد راهنما: ژاسمن شاهنظريان 

7) پوريزدانخواه ، شهين، بررسي تاثير آموزش برمراقبت از خود بيماران ديابتي مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر رشت سال 1373 استاد راهنما: ژيلا عابد سعيدي 

8) رزوان، زهرا بررسي نحوه انجام پانسمان زخمهاي جراحي توسط کادر پرستاري در بخش جراحي عمومي بيمارستانهاي دولتي شهر رشت سال 1373 استاد راهنما: ژيلا عابد سعيدي 

 9) سلامي کهن ، کبري، بررسي مقايسه اي رفتار بهداشتي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان با دبيران شاغل در دبيرستانهاي شهر رشت در خصوص حفظ سلامتي فردي طي سال 1373 استاد راهنما: عظيمي ، خديجه 

10) ميراشد ، فريده، بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر سال آخر دبيرستانهاي رشت در مورد بيماري تالاسمي در سال 1372 استاد راهنما: رحيمي ها ، فهيمه 

11) کريمي ، سيمين، بررسي و مقايسه نگرش دانشجويان و مربيان در مورد ويژگيهاي مربي باليني کار در دانشکده هاي پرستاري و مامائي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان در سال 1373 استاد راهنما: شاهنظريان ، ژاسمن 

12) کريمي کلاشمي ، ناهيد، بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پرستاري ( دختر ، پسر ) در مورد عوامل  تنش زاي موجود در حرفه پرستاري در دانشکده هاي پرستاري وابسته به دانشگاه استاد راهنما: عاليخاني ، مريم 

13) جوان مشعوف، طاهره،بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پرستاري و دانش آموزان مدارس در مورد حرفه پرستاري و حرفه ايدال در استان گيلان در سال 1373، استاد راهنما: رحيميها، فهيمه 

14) مقدم نيا، محمد تقي، بررسي تاثير آموزش رژيم غذايي برميزان ازت اوره خون پتاسيم سرم و وزن بين دو جلسه دياليز در بيماران  تحت درمان با همودياليز در بخش همودياليز بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1374، استاد راهنما: عاليخاني، مريم 

15) غلامرضايي، شهرام، بررسي تاثير اجراي برنامه آموزش ضمن خدمت برميزان آگاهي پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت پيرامون مراقبت از بيماران دريافت کننده خون در سال 1374، استاد راهنما: سلحشوريان فرد، آسيه 

16) برزو، سيد رضا، بررسي تاثير آموزش رژيم غذايي بر ميزان قند خون بيماران ديابتي غيروابسته به انسولين مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان رشت در سال 1374، استاد راهنما: بيابانگردي، زينت 

17) ابراهيم زاده، منصور، بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان در مورد راههاي انتقال و نحوه پيشگيري از ايدز سال 1372 ، استاد راهنما: رضايي پور، افسر 

18) رهبری، عذرا، بررسي دلايل عدم انتخاب بستن لوله هاي رحم در زنان مراجعه کننده به کلينيک هاي تنظيم خانواده شهر رشت در سال 1374، استاد راهنما: رضایی پور، افسر 

19) صدیقی، آسیه،بررسي آگاهي و نگرش پرستاران پيرامون اصول برقراري ارتباط با بيماران در بيمارستانهاي آموزشي استان گيلان 1374، استاد راهنما: ژیلا عابد سعیدی 

20) پاریاد، عزت ، بررسي تاثير آموزش قبل از عمل سنگ شکني برون اندامي در ميزان اضطراب بيماران تحت سنگ شکني دستگاه ادراري مراجعه کننده به يکي از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان در سال 1374، استاد راهنما: منجمد، زهرا 

21)رئوفي، شهين، بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان سال اول و آخر پرستاري دانشکده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي گيلان نسبت به مرگ و مردن در سال 1374، استاد راهنما: منجمد، زهرا 

22) آل سيد، معصومه،  بررسي نظرات بيماران بستري در مورد نحوه برقراري ارتباط کادر پرستاري با آنان در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان در سال 1374، استاد راهنما: بيابانگردي، زينت

23) گلرنگ، زينت، بررسي نحوه اجراي اکسيژن درماني در بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1374استاد راهنما: شکرآبي، ربابه  

24) صالحي، مهرانگيز، بررسي نيازهاي آموزشي پرستاران شاغل در بخشهاي داخلي – جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در مورد اثرات بي حرکتي بر روي سيستمهاي ( پوست ، تنفس ، ادراري ، قلبي و عروقي ) و پيشگيري از عوارض ناشي از آن در سال 1374، استاد راهنما: بيابانگردي، زينت  

25) اجودي شهرستانِ، داود،  بررسي ميزان شيوع و عوامل مستعد کننده کمر درد در کادر پرستاري بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان در سال 1374، استاد راهنما: منجمد، زهرا  

26) جوکار، فرحناز،  بررسي ميزان آگاهي و نگرش آموزگاران دبستانهاي شهر رشت نسبت به صرع 1374 استاد راهنما: منجمد، زهرا 

 27) بغار پوش، مهين، بررسي عادت رفتاري قبل از تشخيص مبتلايان به سنگهاي مجاري ادراري مراجعه کننده به بيمارستان رازي شهر رشت استاد راهنما: منجمد، زهرا

28)نصرا... زاده، گيتي، بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملکرد پرستاران پيرامون موازين کنترل عفونتهاي بيمارستاني در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1375-1374، استاد راهنما: منجمد، زهرا 

29) نيکروان ، ملاحت، بررسي تاثير روش آموزش يادگيري در حد تسلط در هدايت دانشجويان پرستاري به سطوح بالاي يادگيري در سه حيطه شناختي، روان – حرکتي و عاطفي در کار کارآموزيهاي باليني داخلي جراحي در دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي سال 1369، استاد راهنما: ارشدي، فرخ سهيل   

30) اديب، معصومه، بررسي و مقايسه عوامل ايجاد کننده اضطراب در مرحله قبل و بعد از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شکمي بستري در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1375 – 1374، استاد راهنما: سلحشوريان، آسيه

31)هاساواري، فريده، بررسي عوامل تنيدگي آور ناشي از بستري شدن از ديدگاه بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبي بستري در بخشهاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني گيلان در سال 1374، استاد راهنما: عاليخاني، مريم 

32)مجد تيموري، رامش، بررسي مشکلات جسمي ، روحي ، اجتماعي و اقتصادي بيماران بالغ مبتلا به جذام مراجعه کننده به مرکز بررسي و تحقيق بيماريهاي پوستي و جذام استان گيلان، استاد راهنما: عاليخاني، مريم 

33) فضل ياب، زهرا، بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبي مراجعه کننده به بيمارستانهاي منتخب شهر رشت 1374  ،استاد راهنما: منجمد، زهرا

34) زعيمي، ابراهيم، بررسي ميزان آگاهي نگرش و رفتار مبتلايان به سل ريوي مراجعه کننده به مرکز مبارزه با بيماريهاي ريوي شهرستان رشت درباره مراقبت از خود در سال 1373 استاد راهنما: رضايي پور، افسر

35) شريعت، اسماعيل، بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه مراجعه کننده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان در مورد ماهيت بيماري و چگونگي مراقبت از خود در سال 1373، استاد راهنما: سلحشوريان، آسيه 

36) ديسحر، پروين، بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به فشار خون بالا درمورد ماهيت بيماري ومراقبت از خود درمراکزبهداشتي درماني شهرستان رشت درسال 1375، استاد راهنما: سلحشوريان، آسيه

37) کريمي، عزيز، بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پزشکي و پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گيلان در مورد مفهوم آموزش بيمار در سال 1374، استاد راهنما: دباغي، فاطمه 

38) روزبهان، بابک، بررسي آگاهي و نگرش عملکرد مديران پرستاري درباره برنامه هاي بهسازي نيروي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان در سال 1375، استاد راهنما: رضايي پور، افسر 

39) تبري خميران، رسول، بررسي باور رفتارهاي بهداشتي کارکنان تيم بهداشت درباره اقدامات پيشگيري کننده از ابتلا به بيماريهاي مزمن در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني گيلان در سال 1375، استاد راهنما: رضايي پور، افسر 

40) ملائي، مهين، بررسي باور کارکنان کارخانجات شهرستان رشت در مورد تاثير سيگار روي سلامت فردي در سال 1375، استاد راهنما: باروق

41) صلواتي، محسن، بررسي تاثير آموزش و ارائه اطلاعات بر ميزان اضطراب هنگام ترخيص بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد بستري در بخشهاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان 1375، استاد راهنما: دواچي، اقدس

42) مطهري، محسن، بررسي ميزان بکارگيري اصول ايمني در پيشگيري از ابتلاء به بيماري هپاتيت توسط کادر پرستاري در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان رشت در سال 1375، استاد راهنما: باروق 

43) کريمي، هنگامه، بررسي ارتباط وضعيت سلامت جسمي کودکان دبستاني با مشخصات خانوادگي آنان در شهر تنکابن در سال 1375، استاد راهنما: سالمي، صديقه 

44)دادگرن،آمنه، بررسي نگرش رفتار بهداشتي مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان رشت درباره پيشگيري ازابتلا بع بيماريهاي شايع عفوني انگلي گوارشي در سال 1375، استاد راهنما: منجمد، زهرا

45) موسوي، ساقي، بررسي کيفيت مراقبتهاي پرستاري ارايه شده به بيماران بعد از عمل جراحي در اتاقهاي بهبودي اتاق عملهاي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1375، استاد راهنما: رضايي پور، افسر

46) مازوجي، فتانه، بررسي کيفيت مراقبتهاي پرستاري ارايه شده به بيماران ضربه سر در بدو ورود به بخش اورژانس بيمارستان آموزشي منتخب شهر رشت در سال 1375، استاد راهنما: عابد سعيدي، ژيلا

47) سياوش آبکنار،زهرا، بررسي ويژگيهاي فردي و شيوه زندگي بيماران مبتلا به ها يپرکلسترولمي مراجعه کننده به مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان درشهر رشت در سال 1376، استاد راهنما: عابد سعيدي، ژيلا

48) حسين زاده، مريم، بررسي تاثير آموزش روشهاي تن آرامي در کنترل درد برميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1376، استاد راهنما: منجمد، زهرا 

49) عصري، معصومه، بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت ازخود بيماران مبتلا به سنگهاي مجاري ادراري مراجعه کننده به مراکز آموزشي درماني بيمارستان رازي شهر رشت سال 1376، استاد راهنما: شکرآبي، ربابه 

50) مظاهري، عفت، بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و نگرش مادران باردار در معرض دود سيگار و همسران سيگاريشان در مورد اثرات سيگار در مراجعين به مراکز بهداشتي درماني شهر اردبيل در سال 1375، استاد راهنما: ارتقايي، وجيهه 

51) آذربين، زهرا، بررسي نظر پرستاران در مورد عوامل موثر بر رضايت شغلي آنان در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان شهر رشت سال 1376، استاد راهنما: سلحشوريان، آسيه

52) پرستش، سکينه، بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران سکته مغزي و خانواده آنان به هنگام ترخيص و تدوين طرح مراقبت از خود بر اساس يافته ها در بيمارستان منتخب شهر رشت سال 1376، شکرآبي، ربابه 

53)شعباني، رامين، بررسي کيفيت ارائه مراقبت پرستاري در بخشهاي همودياليز بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان سال 76-77، استاد راهنما: عاليخاني، مريم 

54) محجوب مودب ، هاجر، مطالعه نحوه اجراي روش گذاشتن سند ادراري در بيماران زن بستري در مراکز آموزشي درماني منتخب شهر رشت سال 1377، استاد راهنما: بقائي ، مژگان

55) امامي ميبدي ، رضا، بررسي باور کارگران نسبت به مفهوم سلامت و بيماري و ارتباط آن با رفتارهاي بهداشتي آنان در پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي دستگاه تنفسي در کارخانه هاي کاشي سازي شهرستان ميبد در سال 77-1376، استاد راهنما: اميني سکاچائي،حليمه 

56) رمضاني بدر ، فرهاد، بررسي نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري از بيماران تحت تهويه دهنده هاي مکانيکي در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1377، استاد راهنما: شبان ، مرضيه 

57) يگانه ، محمد رضا، بررسي کيفيت مراقبت پرستاري به بيماران داراي لوله تراشه در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت سال 1377، مقصودي ، شاهرخ

58) رحيم آقايي ، فلورا، مطالعه مقايسه اي مفهوم از خود حرفه اي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشکده هاي پرستاري و مامائي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان در ابتدا و انتهاي دوره کارآموزي در عرصه سال 77-76 ، استاد راهنما: عاليخاني، مريم

59) سيلاني ، خاطره، مطالعه ميزان رعايت اصول ايمني در پيشگيري از بيماريهاي شغلي توسط کادر پرستاري شاغل دربيمارستانهاي منتخب آموزشي درماني شهر رشت سال 1377، استاد راهنما: دباغي ، فاطمه

60) پارياب کله پرودسري،صديقه، بررسي نظرات دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهر رشت در مورد حرفه پرستاري در سال 1377 ، استاد راهنما: دباغي ، فاطمه

61) قرباني ، محمد رضا، مطالعه نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري به بيماران در معرض انفارکتوس ميوکارد تحت درمان با استرپتوکيناز بستري در يکي از مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان ، سال 1377، استاد راهنما: بقائي ، مژگان 

62) جواهري هوشي،فروغ، مطالعه ميزان رعايت اصول استاندارد در دادن وضعيت جراحي ليتاتومي به بيماران در اتاق هاي عمل مراکز آموزشي – درماني شهر رشت سال 1377، استاد راهنما: مقصودي ، شاهرخ 

63) جهاني سقز ، جمال، بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات بهداشتي درماني ارائه شده در بخشهاي اوژانس بيمارستانهاي رشت سال 1377، استاد راهنما: منجمد ، زهرا

64) اکبري ، اعظم ، مطالعه آگاهي و نگرش پرستاران بيمارستانهاي آموزشي – درماني دانشگاه علوم پزشکي گيلان در مورد پژوهش و اهميت آن در پرستاري سال 1377، استاد راهنما: خالق دوست محمدي ، طاهره

65) قنديان ، رضوان، مطالعه باور بهداشتي بيماران مبتلا به نارسائي قلبي مراجعه کننده به مراکز آموزشي و درماني شهر رشت در مورد رعايت رژيم هاي درماني سال 78-77 ، استاد راهنما: سالمي ، صديقه 

66) کلهر ، ماريا مريم، بررسي نحوه بکارگيري روشهاي پيشگيري از ترومبوز وريدي عمقي در بيماران بستري در بخشهاي جراحي مراکز آموزشي درماني شهر رشت سال 1377 ،استاد راهنما: رحيمي ها ، فهيمه 

67)  صيادي ، ليلا ،مطالعه مقايسه اي ديدگاه پرستاران و بيماران در مورد نيازهاي اساسي بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه قلبي مراکز آموزشي درماني استان گيلان سال 78-77 ، عاليخاني ، مريم

68) شمسعلي نيا ، عباس، بررسي عوامل انگيزشي موثر بر شرکت پرستاران در برنامه هاي آموزشي درماني سال 1377 ، استاد راهنما: عابد سعيدي ، ژيلا 

69) مظفري ، ناصر، بررسي نظرات بيماران بستري در خصوص لزوم اجراي احکام شرع اسلام در مراکز آموزشي و درماني شهرستان رشت 78-77 ، استاد راهنما: منجمد ، زهرا

70 ) جعفر آقايي ، فاطمه، مطالعه خودکارايي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشکده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان در مورد آموزش ارتقاء سلامت به مددجويان سال 1378 ، استاد راهنما: شکرآبي ، ربابه 

71) کوچکي ، قربان محمد ،مطالعه مقايسه اي باور و رفتار بهداشتي در مورد خود آزمايي بيضه در کارکنان امور درماني و اداري مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در شهر رشت 1377 ، استاد راهنما: رحيمي ها ، فهيمه

72) شکني ، ژيلا،  مطالعه رضايت والدين کودکان بستري از نحوه برقراري ارتباط کارکنان با آنان در يکي از مراکز آموزشي– درماني شهر رشت سال 1378 ، استاد راهنما: قنبري ، عاطفه 

73) پور قانع ، پرند، بررسي نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به عوامل موثر بر يادگيري باليني در دانشکده هاي پرستاري و مامائي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان در سال 1379 ، استاد راهنما: خالق دوست محمدي ، طاهره

74) زرقي ، نازيلا، مقايسه تفکر انتقادي دانشجويان سالهاي مختلف مقطع کارشناسي پيوسته پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 1379 ، استاد راهنما :پارسا يکتا ، زهره

75) سرخانپور ، عظيم، مطالعه ديدگاه پرستاران درباره تاثير نوبت کاري چرخشي بر روي سلامتي جسمي ، رواني و فعاليتهاي اجتماعي پرستاران در مراکز آموزشي شهر رشت سال 1378 ، استاد راهنما: عابد سعيدي ، ژيلا 

76) معاويني ، فريبا، بررسي مقايسه اي نظر پرستاران بيمارستانهاي رواني و عمومي دانشگاه علوم پزشکي گيلان در مورد اهميت رفتارهاي مراقبتي پرستار ، استاد راهنما: رضائي پور ، افسر  

77) محمدي ، غلامرضا،  بررسي مقايسه اي تصوير ذهني از جسم خويش در بيماران مبتلا به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه و افراد سالم در مراکز بهداشتي – درماني مشهد سال 1377 ، استاد راهنما: رضائي پور ، افسر 

78) رخشاني ، حسين، بررسي رضايت بيماران سالمند مبتلا به بيماري عروق کرونر از مراقبتهاي ارائه شده در يکي از مراکز آموزشي – درماني شهرستان رشت در سال 1379 ، استاد راهنما: مقصودي ، شاهرخ 

79) علي صفت مددي ، صديقه،  بررسي نيازهاي آموزشي والدين کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به يکي از مراکز آموزشي درماني شهرستان رشت درباره ماهيت بيماري و چگونگي مراقبت از کودک سال 1379 ، استاد راهنما:  شفيع پور ، زهرا 

80) نصير ديواني ، عاطفه، بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزش سخنراني و خود فراگيري ( جزوه ) بر ميزان آگاهي مراقبت از خود بيماران هنو دياليز مراجعه کننده به مراکز آموزشي – درماني منتخب شهر رشت سال 1379  ،استاد راهنما: رضائي پور ، افسر

81) شريفي ، مريم،  بررسي ارتباط احساس تنهايي سالمندان با مشخصات فردي اجتماعي آنان در شهر رشت سال 1379 ، استاد راهنما: ملکي ، هما 

82) احمدي ، فريبا،  مقايسه نظر کادر پرستاري و بيماران در مورد عوامل تنيدگي آور محيطي بخش همو دياليز در بيماران تحت همو دياليز مراکز آموزشي و درماني استان گيلان 1379 ، استاد راهنما : بقائي ، مژگان 

83) موحد پور ، آسيه،  بررسي ارتباط بين درک از خود و وضعيت پيروي از برنامه هاي درماني در بيماران مبتلا به پرفشاري خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني شهر رشت در سال 1379 ، استاد راهنما: قنبري ، عاطفه 

84) احمد شعربافي ، منيره،  بررسي نظر بيماران در مورد رعايت قلمرو انساني آنان توسط کادر مراقبتي درماني در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت سال 1379 ، استاد راهنما: مختاري ، نسرين

85) مجيدي ، سيد علي، بررسي تاثير آواي قرآن برميزان اضطراب بيماران قبل از آنژيوگرافي عروق کرونر در يکي از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان سال 1380 ،استاد راهنما: پارياد ، عزت 

86) بخشي ، مهدي، بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزش سخنراني و نمايش ويدئويي برعملکرد پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه در مورد مراقبت از بيماران داراي لوله تراشه دربيمارستانهاي منتخب شهر رشت سال 1380 ، استاد راهنما: مقصودي ، شاهرخ 

87) دهقانزاده ، شادي، بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به نار سايي احتقاني قلب با افراد سالم در شهر رشت سال 1380 ،استاد راهنما: بقائي ، مژگان 

88) منصور قناعي ، رويا، بررسي ارتباط ، آگاهي درک از کنترل و باور بهداشتي با خود کنترلي در بيماران ديابتي وابسته به انسولين مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني شماره يک رشت ،استاد راهنما: قنبري ، عاطفه 

89) گرشاد ، افسانه، بررسي ارتباط فشار شغلي با روشهاي مقابله با تنش در کارکنان پرستاري شاغل در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان ، شهر رشت سال 1380 ،استاد راهنما: مظلوم ، سيد رضا 

90) دولتي ، شهيندخت، بررسي تاثير آموزش بر پيگيري مراجعات و پيروي از دستورات مراقبت از خود بيماران تحت شيمي درماني مراجعه کننده به يکي از مراکز آموزشي درماني شهر رشت سال 1380 ، استاد راهنما: خالق دوست ، طاهره

91) صيامي ، ميترا، بررسي تاثير طب فشاري بر تهوع و استفراغ حين و پس از عمل بيماران سزاريني تخت بي حسي نخاعي در يکي از بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت سال 1381 ، استاد راهنما: اميني ، حليمه 

92) احساني ، مريم،  بررسي عوامل موثر بر کيفيت خواب بيماران پس از جراحي پيوند عروق کرونر در شهر رشت در سال 1381 ،استاد راهنما: بقايي ، مژگان 

93) صداقتي ، مريم، بررسي ارتباط بين همدلي پرستاران با شدت درد بيماران بعد از اعمال جراحي شکمي در مراکز آموزشي – درماني شهر رشت سال 1381 ، استاد راهنما: قنبري ، عاطفه 

94) سيد زمان لواساني، مهناز، بررسي تاثير ماساژ برشاخص هاي فيزيولوژيک اضطراب بيماران بستري در بخشهاي  مراقبت ويژه مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان در شهر رشت سال 1381 ،استاد راهنما: خالقدوست ، طاهره

95) نصيري ، محبوبه، مقايسه کيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز از ديدگاه پرستاران و خود بيماران مراجعه کننده به بخش همودياليز مرکز آموزشي درماني رازي رشت 1381 ،استاد راهنما: مختاري ، نسرين 

96) رضائي افرا ، رضا، بررسي آگاهي و نگرش پرستاران شاغل در بخش هاي جراحي مراکز آموزشی – درماني شهر رشت در مورد روشهاي غير دارويي تسکين درد ،استاد راهنما: رضاماسوله ، شادمان

97) عباس نژاد ، کوروش ، بررسي کيفيت ارائه مراقبت هاي پرستاري پس از عمل جراحي پيوند عروق کرونر به بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان آموزشي منتخب شهر رشت در سال 1381 ،استاد راهنما: شاهرخ ، مقصودي

98) جهانشاهي ، مهري ، بررسي کيفيت مراقبت هاي ارائه شده در پيشگيري از زخم فشاري در بيماران بستري بخش هاي ارتوپدي يکي از مراکز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1381 ، عزت ، پارياد

99) شکوهي ، فاطمه، بررسي تاثير رايحه ايزوپروپيل الکل بر شدت تهوع حين و پس از عمل سزارين تحت بي حسي نخاعي در بيماران بستري در مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت سال 1382 ، استاد راهنما: قنبري ، عاطفه 

100) آهنگر داوودی، شبنم، بررسي ارتباط بين شدت تنيدگي آورهاي ، مکانيسم هاي تطابقي و کيفيت زندگي در بيماران همودياليزي مراجعه کننده به مرکز آموزشي ، درماني رازي شهر رشت در سال 1383 ،استاد راهنما: بقائي ، مژگان

101) ازخسروی، رزا، مقايسه تاثير دو روش آموزشي نمايش عملي استفاده از لوح فشرده بر عملکرد دانشجويان دانشکده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي گيلان در مورد اندازه گيري فشار خون ،استاد راهنما: چهرزاد ، مينو ميترا 

102) خدادادي، نعيما، بررسي ارتباط افسردگي پس از زايمان با برخي از عوامل فردي – رواني – اجتماعي مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني شهر رشت در سال 1383 ، استاد راهنما: محمودي ، هايده 

103)رضایی، محمد علی، بررسي ارتباط بين الگوهاي شيردهي با وزن کودکان پيش دبستاني شهر ساري سال 83-84، استاد راهنما: شفيع پور، سيده زهرا 

104)یعقوبی، یاسمن،  بررسي تاثير بازي بر ميزان اضطراب کودکان سن دبستاني در مرکز آموزشي – درماني گيلان 83-84 ، استاد راهنما: نيکنامي، مريم 

105) حسن طهرانی، طیبه،  بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي مادران با الگوي رشد جسمي کودکان زير يک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال 83-84، استاد راهنما: پاشا، افسانه 

106) بکاييان، مهدي، بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانواده بيماران مبتلا به اختلالات رواني مراجعه کننده به مراکز روانپزشکي ابن سيناي مشهد در زمينه درمان با الکتروشوک، سال 83-84 ،استاد راهنما: يزدان دوست، زهرا 

107) پور محمد، رضا، بررسي ويژگيهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي شيرخواران مبتلا به عفونتهاي حاد تنفسي در مراجعين مراکز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال 83-84 ، استاد راهنما:مختاري، نسرين 

108) عدل شعار، مريم، بررسي عوامل مادري پيش بيني کننده کم وزني نوزادان مادران مراجعه کننده به بيمارستانهاي شهر رشت ، سال 1384 ، استاد راهنما: پاک سرشت، صديقه 

109) کوچک زاده طالمي، سبحانه، مقايسه اثر انجام يک بار و متناوب تن شويه همراه با استامينوفن بر تغييرات درجه حرارت کودکان تب دار بستري در مراکز آموزشي- درماني هفده شهريور رشت، سال 1385 ، استاد راهنما: پارياد، عزت 

110) پور عليزاده، ملوک ، بررسي تاثير محلول گلوکز خوراکي بر برخي شاخصهاي فيزيولوژيک و رفتاري درد به دنبال خونگيري در نوزادان بستري در بيمارستانهاي آموزشي- درماني شهر رشت در سال 1384 ،استاد راهنما: شفيع پور، سيده زهرا

111) اسحاق محمدي، محمد ، بررسي مقايسه اي ديدگاه دانشجويان و پرسنل پرستاري بيمارستانهاي گيلان در مورد نقش پرسنل پرستاري در آموزش باليني دانشجويان پرستاري در سال 1384 ، استاد راهنما: رضا ماسوله، شادمان

112) ابراهيم موسوي، سيده مريم، مقايسه تاثير به کار گيري آماده سازي روده به روش متداول و روش استفاده از سديم فسفات خوراکي بر ميزان پذيرش و ....تحت کولونوسکوپي مراجعه کننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1384، استاد راهنما:قنبري،عاطفه،،يوسفي مشهور، محمود 

113) مسکيني جانکبري، فاطمه ، مقايسه مشکلات رفتاري کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي مراجعه کننده به مراکز آموزشي- درماني کودکان شهر رشت با همسالان سالم در در سال 1384 ،استاد راهنما: چهرزاد، مينو ميترا

114) محموديان،آمنه، بررسي تاثير تن آرامي هدايت شونده بر درد بعد از عمل جراحي پيوند عروق کرونر در بيماران بستري در مرکز آموزشي درماني دکتر حشمت شهر رشت در سال 84-85 ، استاد راهنما: بقايي، مژگان 

115) لطيفي، شهربانو، بررسي ارتباط بين نحوه رفتارهاي آموزشي اساتيد باليني با اضطراب دانشجويان از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشکده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي گيلان سال 85-86 ، استاد راهنما: مقصودي ، شاهرخ 

116) ربيع سياهکلي، سهيلا ، بررسي عوامل موثر بر اضطراب خانواده ي بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه در مراکز آموزشي – درماني منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان سال 85-86 ، استاد راهنما: خالقدوست ، طاهره 

117) کر، عبدی،  بررسي ارتباط شيوه زندگي و کيفيت خواب سالمندان مراجعه کننده به کانون هاي بازنشستگان شهر رشت در سال 85-86 ، استاد راهنما: موسوي، ساقي 

118)گوزلیان، مریم، بررسي تاثير طول مدت استراحت مطلق بر ميزان بروز عوارض عروقي پس از آنژيوگرافي در بخشهاي پست آنژيوگرافي مراکز درماني شهر رشت سال 86 ، استاد راهنما: فرمانبر، ربيع ال... ، چيني کار، مجيد 

 ۱۱۹) جوادی، نازیلا، بررسی ارتباط تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان سال آخر پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۸۶، استاد راهنما: پاریاد، عزت 

۱۲۰) نصیری، عیسی، بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی رازی رشت سال ۱۳۸۶، استاد راهنما: مختاری، نسرین 

۱۲۱) زارع، اعظم، مقایسه تاثیر دو روش ارزشیابی به روش عملی با ساختار عینی و روش سنتی بر میزان رضایت دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت در سال ۱۳۸۶- ۱۳۸۵، استاد راهنما: رضا ماسوله، شادمان 

 ۱۲۲) منتظری،اکرم سادات، بررسي تاثير زنجبيل بر شدت تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهرستان رشت 87-1386، استاد راهنما: قنبری، عاطفه 

۱۲۳) بخشی، روح ا...، بررسی تاثیر کرم آلوورا بر شدت عارضه پوستی اشعه درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی ـ درمانی رازی شهر رشت در سال 87-1386 ،استاد راهنما: بقایی، مژگان 

۱۲۴) رنجبر، سعیده، بررسي عوامل موثر بر غيبت از کار پرستاران شاغل در مراکز آموزشي ، درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان در شهر رشت در سال 87-1386، استاد راهنما: جفرودی، شیرین 

 ۱۲۵) یوسف گمرکچی، مهری، بررسی عادات خواب دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر رشت از دیدگاه والدین در سال ۱۳۸۷ استاد راهنما: شفیع پور، سیده زهر 

ا۱۲۶) شهباز زادگان، بیتا، بررسی میزان تاثیر فعالیتهای منظم ورشی بر عزت نفس سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر رشت در سال 1387، استاد راهنما: فرمانبر، ربیع ا... 

۱۲۷) پوروخشوری، سیده نگار، بررسی ارتباط خودکارآمدی و رفتارهای بهداشتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1387استاد راهنما: پاشا، افسانه 

128) وثوقی، نازیلا، بررسی تاثیر انحراف فکر بر برخی از شاخصهای فیزیولوژیک و شدت درد ناشی از جداگذاری کاتتر وریدی در کودکان 6-3 ساله بستری در مرکز آموزشی- درمانی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان،1387استاد راهنما: چهرزاد، مینو میترا 

۱۲۹) بخشی آتشگاهی، فتانه، بررسی چگونگی دریافت مراقبت های دوران بارداری مادران از مراکز بهداشتی- درمانی شهر رشت و عوانل موثر بر آن از دیدگاه آنان در سال 1387استاد راهنما: مختاری، نسرین 

۱۳۰) نامجو، اکرم، بررسی ارتباط رضایت از زندگی و رفتارهای بهداشتی سالمندان مراجعه کننده به کانونهای بازنشستگان شهر رشت سال 1387استاد راهنما: نیکنامی، مریم 

۱۳۱) عباسی، سهیلا، بررسی مشکلات خانواده های دارای کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان گیلان سال 87-88، استاد راهنما: فداکار سوقه، کلثوم 

132) شصتی، سمیرا، بررسی مهارتهای زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور 19-11 ساله مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت از دیدگاه مادران آنها در سال 88-87استاد راهنما: میرحق جو، سیده نوشاز 

۱۳۳) اصغری، ال ناز، بررسی ارتباط دیدگاه پرستاران نسبت به اصول سازمان یادگیرنده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت در سال 1388، استاد راهنما: خالق دوست، طاهره

134) حسین زاده، طوبی، بررسی وضعیت خودکارآمدی و عوامل پیش بینی کننده آن در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه قلب مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 1388، استاد راهنما: پاریاد، عزت 

۱۳۵) طبائی، علی، بررسی آگاهی و نگرش خانواده های بیماران مبتلا به افسردگی اساسی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شفای رشت در مورد پیگیری درمان در سال 1389، استاد راهنما: محمودی، هایده 

۱۳6)  خوش تراش، مهرنوش، بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر درد و شاخص های فیزیولوژیک بعد از عمل سزارین در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س) رشت در سال89-88، استاد راهنما: قنبری، عاطفه 

  ۱۳7) رهنورد، فرناز، بررسی عوامل مرتبط با گزارش دهی صدمات ناشی از فرو رفتن سر سوزن و اجسام تیز در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت 1389، استاد راهنما: رضا ماسوله، شادمان 

138) معصومی، نسرین، بررسی وضعیت سلامت سالمندان بازنشسته شهر رشت 1389-1388 ،استاد راهنما: جفرودی، شیرین 

۱۳9) خوشبخت پیشخانی، مریم، بررسي ارگونوميكي وضعيت بدن حين انجام كار و عوامل مرتبط با ان در پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1388-1389 ،استاد راهنما: بقایی، مژگان 

140) میرفرهادی، نسترن، بررسی نقش عوامل مرتبط با رضایت از زندگی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 89-1388 ، استاد راهنما: موسوی، ساقی 

141) رستم نیا، لیلی، بررسی میزان مشارکت پرستاران در تصمیم گیری بالینی وعوامل مرتبط با آن از دیدگاه آنان در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال1389 ، استاد راهنما: پاریاد، عزت 

۱۴2) مومنی، مریم، بررسی عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1389، استاد راهنما:  قنبری، عاطفه 

۱۴3)افشار محمدیان، مرضیه، بررسی تاثير روش نوین مراقبتی پس از آنژیوگرافی بر ميزان درد كمر و عوارض عروقي در بیماران تحت آنژيوگرافي در مرکز آموزش درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت رشت، استاد راهنما: فرمانبر، ربیع ا...  

144) شهناز دوست، معصومه، بررسي ارتباط فرسودگي و حمايت شغلي از ديدگاه پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت در سال 1389 استاد راهنما: مقصودی، شاهرخ

145) موسی زاده،سمیه، مقایسه میزان بروز آسپیراسیون تنفسی دو روش تغذیه­ی لوله­ای بلوس متناوب و قطره­ای متناوب کیسه­ای در بیماران بستری بخش­های آی­سی­یو و تروما مراكز آموزشي- درماني منتخب شهر رشت در سال 1389، استاد راهنما: خالق دوست، طاهره 

146) فتح آبادی، جلال، خودارزیابی دانشجویان سال آخرپرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان درمورد مهارتهای بالینی کسب شده ومقایسه آن با سطح مهارت مورد انتظاردرسال 89 – 1388 استاد راهنما: مقصودی، شاهرخ 

147) دهقانی، مریم، بررسی میزان رضايت از تصوير ذهني از بدن و عوامل مرتبط با آن در دختران نوجوان دبيرستان­هاي شهر رشت سال 1389، استاد راهنما: چهرزاد، مینو میترا 

۱۴8) زینالی، ژیلا، بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر میزان برآورده شدن نیازهای والدین کودکان 1تا3 ساله مبتلا به گاستروآنتریت بستری در مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت سال 1389، استاد راهنما: میرحق جو، سیده نوشاز 

۱49) حکیمی، حمیده،  بررسی عوامل مرتبط با سوختگی در کودکان ۶-۱ سال مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی ولایت شهر رشت در سال ۱۳۸۹، استاد راهنما: شفیع پور، زهرا

150)قدسی، حسن،  بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۳۸۹، استاد راهنما: مختاری، نسرین

151) دهقانی،  حکیمه،  بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۳۸۹، استاد راهنما: فرمانبر،  ربیع ا...

152) قوی،  آرزو، بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی - درمانی شهر رشت در سال ۱۳۸۹، استاد راهنما: فداکار سوقه،  کلثوم 

153) احمدی، نظام، بررسی عوارض جسمی بعد از پیوند عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت جراحی قلب باز بستری در بخش مراقبتهای ویژه جراحی قلب بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1390، استاد راهنما: رضا ماسوله، شادمان 

۱۵4) صمیمیان، صدیقه، مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مرااقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 1391-1390، استاد راهنما: خالق دوست، طاهره 

۱۵5) نفر، مهران، بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی، رفتارهای خنثی کننده، کدهای اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال 1391-1390، استاد راهنما: مختاری لاکه، نسرین

156) امیری فر، سمیرا، بررسی میزان بروز زخم فشاری در بیماران در معرض خطر بر اساس مقیاس برادن و پیش بینی کنندگی عوامل مرتبط بر ایجاد آن در مراکز آموزشی درمانی منتخب شهر رشت در سال 1391-1390، استاد راهنما: رضا ماسوله، شادمان 

157) منفرد، آرزو، بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت ۱۳۹۱-۱۳۹۰، استاد راهنما: پاک سرشت، صدیقه

158) مقدس، طاهره، مقایسه درک پرستار و بیمار از کیفیت اداره درد در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در بخش جراحی قلب بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1389، استاد راهنما: بقایی، مژگان 

۱۵9) نیاکان، مریم، بررسی شدت اثر نشانه های افسردگی بر رفتارهای مراقبت از خود در طی 30 روز اول بعد از سکته قلبی در بیماران ...، استاد راهنما: پاریاد، عزت

160) عطا بخش، اعظم، بررسی موانع عملکردی بخش های مراقبت ویژه (ICU) از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1391، استاد راهنما: موسوی، ساقی

161) رحیمی، شعله، بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 1391-1390، استاد راهنما: فداکار سوقه، کلثوم

162) رحیمی، سارا، بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان 1391-1390، استاد راهنما: بقایی، مژگان 

۱۶3) شیخی، علی، بررسی سبکهای فرزند پروری و ارتباط با آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 1391-1390، استاد راهنما: شفیعی، زهرا

164) حسابی ، معصومه، بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390، استاد  راهنما: مقصودی، شاهرخ 

۱۶5) بهادری زاده، نسرین، ارزیابی ابزار CPOT(ابزار مشاهده درد) در اندازه گیری شدت درد بیماران تحت عمل جراحی قلب باز مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی حشمت سال 91-1390 ، استاد راهنما: قنبری، عاطفه 

۱۶6) رضاصفت بلسبنه، آذر، بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر خودکارآمدی بر میزان خودمراقبتی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال1390 ، استاد راهنما:  میرحق جو، نوشاز 

167) مهدی زاده عطار، مهدی، بررسی عوامل پیش بینی کننده مدت زمان ماندگاری لوله تراشه بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونردر مرکز آموزشی درمانی منتخب شهر رشت در سال91، استاد راهنما: جفرودی، شیرین 

168) میرسلیمانی،حسین، بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی در کودکان بدو ورود به دبستانهای شهر رشت در سال 1391، استاد راهنما:مختاری، نسرین 

169) مودب، فاطمه، بررسی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی دکتر حشمت رشت 92-1391، استاد راهنما: قنبری، عاطفه 

170) فلاحی، فاطمه، بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-1391، استاد راهنما: اسیری، شهلا 

171) جهانی، مرضیه، بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391 ، استاد راهنما: پاریاد، عزت

172) دهقانی، فاطمه، بررسی منابع استرس زا و راهبردهای مقابله بااسترس در دانشجویان علوم پزشکی گیلان در سال92-1391، استاد راهنما: نیکنامی، مریم 

173)جانثار حسینی، لیلا، بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیازهای اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91، استاد راهنما: فرمانبر، ربیع ا..

174) رحیمی محسنی، مائده، بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان ، استاد راهنما: مقصودی، شاهرخ

175) روحی بلسی، لیلا، بررسی وضعیت پیروی از دستورات مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 92 ، استاد راهنما: پاریاد، عزت 

176)کمالی دهکردی، فریده،بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در سال 92-1391،استاد راهنما: مقصودی، شاهرخ 

۱۷7) بابایی، مریم، بررسی ارتباط عزت نفس با ابعاد حمایت اجتماعی درک شده در نوجوانان مقطع دبیرستان شهر رشت در سال 92- 1391 ،استاد راهنما:فداکار سوقه،کلثوم 

178) دهقانکار، لیلا، بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال ۱۳۹۱، استاد راهنما: فرمانبر، ربیع ا... 

۱۷9) نریمانی، سجاد، بررسی عوامل پیش بینی کننده ترک سیگار بر اساس مدل مراحل تغییر پروچاسکا در کارگران سیگاری کارخانه پارس خزر شهر رشت در سال 1391، استاد راهنما: فرمانبر، ربیع ا... 

180) توان، اصغر، بررسی ارتباط هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 92-91، استاد راهنما: چهرزاد، مینو میترا  

181) موسویان، عذرا سادات، بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر رشت در سال ۹۲- 1391، استاد راهنما: پاشا، افسانه

182) عسکریان عمران، سعیده، بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391، استاد راهنما: شیخ الاسلامی، فرزانه 

۱۸3) یوسف نیا درزی، فرخنده، بررسی تاثیر فشردن قفسه سینه بر میزان خروج ترشحات و شاخص های تنفسی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های ICU مرکز اموزشی درمانی منتخب شهر رشت در سال 92-1391، استاد راهنما: هاساواری، فریده

184) محسنی، مینا، بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391، استاد راهنما:خالق دوست، طاهره 

185) مختاری، زهرا، بررسي نحوه مراقبتهاي بهداشتي ارائه شده به کودکان زير يکسال در مراکز بهداشتي شهري رشت سال1384- 1383،استاد راهنما: میرحق جو، نوشاز 

 186) نائبی، ندا، بررسی میزان مهارتهای ارتباط با بیمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 92-1391، استاد راهنما: میرحق جو، نوشاز 

  187) پرتو، ساره، بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال 91-1390، استاد راهنما: چهرزاد، مینو میترا 

188) منشی پور، مهسا، بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی اختصاصی زنان یائسه مراجعه کننده به صندوق بازنشستگی کشوری شهر رشت در سال 92-91، استاد راهنما: مختاری، نسرین 

 189) مباشر امینی, عسگر، بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامدهای ایمنی در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392، استاد راهنما: بقایی، مژگان 

 190) حسن دوست، فاطمه، بررسی شاخص های شایستگی بالینی و اولویت بندی آن از نظر پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس مراکز آموزشی و درمانی استان گیلان، استاد راهنما: قنبری، عاطفه 

191) نصیری، الهامه، بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت، استاد راهنما: تبری، رسول 

 192) طالبی، میترا، بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392، استاد راهنما: مختاری لاکه، نسرین 

 193) مهری کومله، محبوبه، بررسی تاثیر آموزش رفتاری به والدین بر وضعیت خواب کود کان سن مدرسه مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی در سال 1392، استاد راهنما: چهرزاد، مینو میترا  

194) جعفری، هاله، بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص های همودینامیک بیماران تحت مداخلات الکترو فیزیولوژیک بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال 1392، استاد راهنما: بقایی، مژگان 

 195) بنوان، گلنوش، بررسی میزان عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 92-1391، استاد راهنما:صدقی ثابت، میترا  


196)علیمحمدی، ندا، بررسی ضریب توافق سه روش خود ارزشیابی، ارزشیابی همتا و مدرس بالینی از مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت در سال تحصیلی 93- 1392، استاد راهنما: تبری، رسول 
 

197) ابراهیمی نوکنده،مهسا، بررسی ارتباط وضعیت ناتوانی با توان خود مراقبتی در بیماران آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت در سال 92-1391، استاد راهنما: مقدم نیا، محمد تقی  


198) پیران، پگاه، بررسی وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392، استاد راهنما: جوکار، فرزانه 
 

199) تقی زاده ولدی، طاهره، بررسی رفتارهای درمان طلبی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 1392، استاد راهنما: میرحق جو، نوشاز 
 

200) محققی تبادکان، حسن، بررسی نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آنها در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت سال 92-91، استاد راهنما: یگانه، محمدرضا 

 
201) خیری، منصوره، بررسی میزان پیش بینی کنندگی اثر ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۲، استاد راهنما: امامی سیگارودی، عبدالحسین  


202) زائر ثابت، فاطمه، بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-91، استاد راهنما: تبری، رسول 

 
203) صالحی، شیوا، بررسی سن منارک و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 11 تا 14 ساله شهر رشت در سال 1392، استاد راهنما: پاک سرشت، صدیقه  


204) یکتا خطبه سرا، حمید، بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان گیلان، سال 1392، استاد راهنما: یگانه، محمدرضا  


205) رجب پور نیکفام، مریم، ارزیابی تشخیصی دلیریوم با استفاد از ابزار عینی و ذهنی در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه در سال 93-1392، استاد راهنما: قنبری، عاطفه  


206) مرادی،زهرا، بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همودیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392، استاد راهنما: جوکار، فرحناز  


207) صادق، رباب، بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبکهای دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال 1392، استاد راهنما: شفیع پور، زهرا  


208) رضائی، کمیل، مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان در سال 93-1392، استاد راهنما: پاشا، افسانه  


209) تسلیمی، لیلا، مقایسه دو روش پایش مداوم و متناوب بر روند تغییرات میزان فشار کاف لوله تراشه در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 93-1392، استاد راهنما: خالق دوست، طاهره  


210) فیضی کنجینی، لیلی، بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392، استاد راهنما: فداکار سوقه، ریحانه 
 

211) نوروزی پرشکوه، نسترن، بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392، استاد راهنما: میرهادیان، لیلا  


212) محمدی، محمد کاظم، بررسی تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر سطح هوشیاری و وضعیت همودینامیک بیماران کمایی بستری در بخش مراقبت های ویزه مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سال 93، استاد راهنما: یگانه، محمد رضا  


213) بی شیوه مقدم، سارا، بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392، استاد راهنما: موسوی، ساقی 
 

214) جهانگشت قوزلو، خدیجه، بررسی فراوانی نشانه های افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پایه ششم تا هشتم تحصیلی شهر رشت در سال 93-1392، استاد راهنما: اسیری، شهلا 
 

215) کبود مهری، رویا، بررسی میزان اشتباهات دارویی در بخش ای مراقبت ویژه و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان در سال 93-1392، استاد راهنما: هاساواری، فریده  


216) شیرکش، سمیه، بررسی میزان پرخاشگری و عوامل مرتبط با آن در کودکان پیش دبستانی شهر رشت در سال 1392، استاد راهنما: میرزایی، مهشید  


217) علیزاده، رحیم، بررسی باور پرستاران در  مورد ملاقات با بیمار و عوامل مرتبط با آن در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت 94-1393، استاد راهنما: پورشیخان، مجید 

 
218) رستمی قادی، مریم، بررسی عوامل مرتبط با عود تشنج ناشی از تب مبتنی بر آگاهی و نگرش و عملکرد مادران کودکان مبتلا مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور شهر رشت در سال 93-1392، استاد راهنما: شفیع پور، زهرا  


219) زوالگرد، الیاس، مقایسه دیدگاه مادران و پرستاران در خصوص میزان و اهمیت حمایت پرستاری از مادران نوزادان نارس بستری در بخش های نوزادان نارس مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 94-1393، استاد راهنما: جعفری اصل، معصومه  


220) برزگر، ندا، بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به صندوق بازنشستگی شهر رشت 1393، استاد راهنما: نیکنامی، مریم 

 
221)  رضایی لویه، هایده، بررسی ارتباط بین عادات مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1393-1392، استاد راهنما: سید فاضل پور، فاطمه 

 
222) شریفی، مولود، بررسی تاثیر طب فشاری بر میزان خستگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به یکی از مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 94-93، استاد راهنما: قنبری، عاطفه  


223) ذبیحی افروزی، شراره، بررسی میزان مشارکت مادران در مراقبت از نوزاد نارس بستری در بخش نوزادان و عوامل مرتبط با آن در مراکز آموزشی – درمانی شهر رشت در سال 94-1393، استاد راهنما: میرحق جو، نوشاز  


224) محمد ابراهیم زاده، آیدا، بررسی مقایسه ای طول مدت تهویه مکانیکی با استفاده از ابزار جداسازی برن ( با هدایت پرستار ) و روش روتین در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه یکی از مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت، استاد راهنما: قنبری، عاطفه  


225) گلستانی پرشکوه، مینا، بررسی مقایسه ای دیدگاه تیم درمانی درباره حضور یکی از اعضای خانواده بیمار در زمان احیا در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت 94-1393، استاد راهنما: اسدی، عطا...  

226) امینی، ساناز، بررسي ميزان بقاي پبررسي ميزان بقاي پس از احياي قلبي ريوي و عوامل مرتبط با آن در بيماران دچار ايست قلبي داخل بيمارستاني در مركز آموزشي درماني حشمت سال 94-1393س از احياي قلبي ريوي و عوامل مرتبط با آن در بيماران دچار ايست قلبي داخل بيمارستاني در مركز آموزشي درماني حشمت سال 94-  1393 ، استاد راهنما: مقدم نیا، محمد تقی 

227) سعیدی، سولماز، مقايسه ي ميزان همدلي با بيمار در دانشجويان سال اول و آخر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان و عوامل مرتبط با آن در سال 94-1393، استاد راهنما: رضا ماسوله، شادمان 

228) امامی، هستی، بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملكرد كاركنان مراكز آموزشي درماني شهر رشت در مورد اهداي عضو پس از مرگ در سال 94-1393، استاد راهنما: سلامی کهن، کبری 

229) عباسی، ناصر، بررسي زمان شروع تزريق ترومبوليتيك در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني منتخب شهر رشت در سال 94-1393، استاد راهنما: مقدم نیا، محمد تقی

تهیه و تنظیم: شراره خدمتکار( مسئول بخش پایان نامه)

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۷/۰۱ساعت 12:32  توسط رامین صولتی ماسوله - شراره خدمتکار  |